Spørgeskemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyder gratis versioner af BDI-2, BAI og BYI-II. Læs mere her.

Aktuelt

Administrere Sensory Profile 2 digitalt i Q-global

Sensory Profile 2 indeholder information, der er vigtig for at forstå et barns sensoriske bearbejdningsmønster – hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention. SP 2 er nu tilgængelig på Q-global. Q-global er en online platform, hvor man kan administrere og score skalaerne og generere rapporter.

Læs mere og bestil SP2 ››

Nu kommer D-REF – på dansk med skandinaviske normer!

Nu udgives Delis Rating of Executive Functions, udviklet til vurdering af eksekutiv fungeren hos børn og unge i alderen 6–16 år. D-REF er primært udviklet til børn og unge, som formodes at have adfærdsmæssige og kognitive problemer, der ofte forbindes med ADHD, autisme, Aspergers syndrom, traumatiske hjerneskader og andre udviklingsmæssige, psykiske, neurologiske og medicinske tilstande, som man ved påvirker eksekutiv fungeren.

Læs mere og bestil D-REF >>

Nu kommer WPPSI-IV – på dansk med skandinaviske normer!

Nu publiceres den længe ventede danske version af Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition til vurdering af kognitive funktioner hos børn i alderen 2:6–7:7 år. WPPSI-IV er blevet væsentligt ­revideret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer.

Hvad er nyt i WPPSI-IV?

• Udvidet og opdateret faktorstruktur
• Nye skandinaviske normer
• Større aldersinterval, op til 7:7 år
• Reviderede scoringsprocedurer
• Bedre psykometriske egenskaber
• Opdateret terminologi der bedre afspejler de kognitive evner, som de forskellige indekser måler
• Opdateret stimulusmateriale som er mere inspirerende for barnet
• Kortere og enklere instruktioner
• Online scoring

 

Ny struktur

Med tanke på den udvikling, som børn gennemgår i førskolealderen, er WPPSI-IV inddelt i to aldersgrupper – 2:6–3:11 år og 4:0–7:7 år – hvor forskellige delprøver og indekser indgår. De ti indekser i WPPSI-IV kan ses som en tredelt hierarkisk model med Hele skalaen IK øverst, efterfulgt af de primære og de sekundære indekser. De fem faktorbaserede primære indekser giver et grundlag for en bred vurdering af forskellige kognitive færdigheder. De fire sekundære indekser er teoretisk baserede og giver yderligere indblik i et barns præstation på WPPSI-IV.

Klik her for at se den nye struktur ››

På produktsiden kan du også læse om nye indekser og delprøver!

Læs mer og bestil WPPSI-IV ››

RBANS - nye normer på delprøveniveau

Nu findes der nye normer på delprøveniveau tilgængelige for RBANS.
I den danske vejledning til RBANS findes information omkring tolkning af scorerne på indeksniveau.

Årsagen til at analyser af RBANS-resultater primært udføres på overordnet indeksniveau er, at jo flere items der bidrager til en score, jo bedre afspejles den egenskab som bliver målt. Reliabiliteten øges og målefejlen mindskes.

Men hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på delprøver, der bidrager til et indeks, eller hvis der forekommer store forskelle mellem resultater på forskellige indeks, kan det være relevant, at kigge nærmere på, hvordan testpersonen har præsteret på de enkelte delprøver.

Dette kan give et bedre indblik i personens styrker og svagheder og øge forståelsen for hans eller hendes fungeren i hverdagen og kan give yderligere grundlag for planlægning af eventuel behandling.

Her kan du hente retningslinjer for tolkning samt normtabeller til delprøverne i RBANS 

Mere information om RBANS 

WAIS-IV som neuropsykologisk instrument - WAIS-IV NI

Skandinaviske psykologer har fået et nyt værktøj – WAIS-IV som neuropsykologisk instrument (WAIS-IV NI). Den første NI version af et WAIS batteri (WAIS-R NI) blev udviklet af Edith Kaplan og hendes kolleger i 1991. Dette arbejde medførte efterfølgende udvikling af svenske NI versioner af både WAIS-R og WAIS-III testbatterierne. Nu er der udgivet en dansk, svensk og norsk version af WAIS-IV NI!

Ved hjælp af modificerede delprøver og en procesorienteret fremgangsmåde giver WAIS-IV NI mulighed for en dybere analyse af kognitive problemer og kan anvendes i alle typer af udredning af funktionsnedsættelser i hjernen hos voksne. I WAIS-IV NI kombineres den procesorienterede udredning med kvantitative mål, idet flere af de modificerede delprøver er blevet normeret i Danmark, Sverige og Norge i 2012. Dette forstærker instrumentets empiriske grundlag og baner vejen for pålidelige observationer af kognitive processer.

"Den nye skandinaviske version af WAIS-IV NI er en milepæl i udviklingen af psykologiske test, da mange af de modificerede delprøver i NI versionen nu er normerede. Dette er en kæmpe skridt i den retning som Edith Kaplan udstak allerede da hun og hendes kolleger udviklede den første NI version af et WAIS batteri; kvantificering og normering af både de modificerede delprøver og de kvalitative observationer. WAIS-IV NI er et godt eksempel på et neuropsykologisk testbatteri med såvel klinisk relevans som høj psykometrisk kvalitet, og instrumentet vil yderligere styrke grundlaget for det neuropsykologiske udredningsarbejde"

– Psykolog Håkan Nyman, med.dr., specialist i neuropsykologi.

RBANS - et nyt screeningbatteri

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) er et kort, individuelt administreret screeningbatteri for personer i alderen 20–89 år. RBANS måler opmærksomhed, verbale funktioner, visuospatiale funktioner samt umiddelbar og forsinket hukommelse.

Udviklingen af RBANS er baseret på klinisk erfaring og forskning i måling af individuelle neurokognitive funktionsområder. Testen består af 12 delprøver (samt en supplerende delprøve), der kan administreres på 20–30 minutter. RBANS har skandinaviske normer, som blev indsamlet i 2012 blandt 454 personer i Danmark, Norge og Sverige.

RBANS måler kognitive funktioner inden for flere områder og kan anvendes som en selvstændig test eller som en indledende screening for at vurdere om en mere omfattende neuropsykologisk udredning er nødvendig.

Nye danske scoreintervaller til Adolescent/Adult Sensory Profile!

Pearson Assessment udgiver nu et dansk manualsupplement til Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP), som kan downloades gratis.

Manualsupplementet beskriver resultaterne fra dataindsamlingen på den danske version af AASP. Analyserne herfra har resulteret i nye scoreintervaller for de tolkningsgrundlæggende kategorier for to af testens fire kvadranter – Sansesøgende og Sensorisk Skyhed.

AASP

Det nuværende Selvvurderingsskema indeholder ikke de nye danske scoreintervaller, men indeholder fortsat kun de originale amerikanske scoreintervaller. Ønsker man at anvende de nye danske scoreintervaller for kvadranterne Sansesøgende og Sensorisk Skyhed, skal man derfor selv notere dem ved kvadranterne Sansesøgende og Sensorisk Skyhed på Kvadrant oversigt 18-64 år midt på side 6.

Download det danske manualsupplement ››

CELF-4 - ny sprogtest

Sprog og kommunikation er nødvendige for praktisk taget alle hverdagsaktiviteter og har afgørende betydning for indlæring. Mange forskellige gensidigt afhængige færdigheder er vigtige for talt (og skrevet) sprog. Det drejer sig blandt andet om benævnelsesfærdigheder, sprogforståelse, forståelse for sprogets grammatiske og syntaktiske struktur samt evnen til at producere sprog.

For hurtigere at kunne identificere børn med sproglige vanskeligheder og -forstyrrelser har vi udviklet en bred og generel sprogtest – CELF-4. CELF-4 er den første sprogtest af sin slags med skandinaviske normer og tilbyder en fleksibel proces til identificering, vurdering og opfølgning af sproglige vanskeligheder hos børn i alderen 5-12 år. CELF-4 er en omfattende test der indeholder i alt 13 delprøver, som vurderer forskellige sproglige aspekter samt eksekutive funktioner, verbal korttidshukommelse og arbejdshukommelse, der ved nedsættelse kan være bidragende årsager til sproglige vanskeligheder. Samlet set muliggør CELF-4 en fleksibel og bred sproglig vurdering, hvor resultaterne kan ligge til grund for en eventuel intervention.