Vi søger logopæder og logopædstuderende!

Nu indleder Pearson Assessment* det skandinaviske standardiseringsarbejde med Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifth edition, CELF-5! 

I mere end 10 år har danske logopæder haft adgang til CELF-4, hvilken siden dens udgivelse er blevet et bredt anvendt instrument til vurdering af sprogudvikling hos børn i alderen 5 – 12 år.

Nu starter vi rejsen mod en ny og opdateret version af CELF og håber, at du vil være med!

 

CELF-5 har beholdt sin forgængers grundlæggende struktur og formål. Gennem et antal delprøver, som undersøger forskellige aspekter af sproglige færdigheder, giver CELF-5 et både bredt og dybt billede af et barns sprogudvikling og bidrager med værdifuld information i det diagnostiske arbejde. Dog er sammensætningen af delprøver ændret og indholdet i opgaverne er blevet opdateret. Udover det overordnede indeks Basale sprogfærdigheder, genererer CELF-5 også indekser inden for mere afgrænsede sproglige områder:

  • Receptivt sprog
  • Produktivt sprog
  • Sprogligt indhold
  • Sproglig struktur (5 – 8 år) / Sproglig hukommelse (9 – 16 år)

Den danske version bliver normeret for børn og unge i alderen 5 – 16 år med dansk som førstesprog, hvilket indebærer, at aldersintervallet øges sammenlignet med CELF-4.

 

DANSK OG SKANDINAVISK UDVIKLINGSARBEJDE

I lighed med CELF-4 bliver CELF-5 udviklet parallelt på dansk, svensk og norsk i samarbejde med kliniske eksperter fra alle tre lande for derefter at blive afprøvet og normeret i et repræsentativt skandinavisk udvalg. I Danmark skal lidt over 250 børn og unge testes i to forskellige faser.

  • Den første fase (forudprøvning) er fokuseret på at sikre, at de forskellige opgaver fungerer, som de skal, det vil sige, at de har en relevant sværhedsprogression, er ækvivalente over de forskellige skandinaviske sprog, og at de bidrager til en god reliabilitet i delprøverne.
  • Den anden fase (normering) bygger på analyser af data fra forudprøvningen og har til formål at indsamle normdata, som kan ligge til grund for vurdering af et barns resultat. 

Den første fase (som omfatter testning af 67 børn i Danmark) bliver indledt i begyndelsen af 2022, den anden, omfattende ca. 200 børn og unge, indledes under 2023. Vi regner med at færdiggøre CELF-5 i løbet af efteråret 2024, hvor testen udgives i både en traditionel papir og blyant-version og i digitalt format.

 

KOM OG VÆR MED SOM TESTLEDER!

Nu søger vi testledere, der enten er logopæder eller logopædstuderende, til den første fase i projektet, forudprøvning af CELF-5. 

Som testleder får du tidlig kendskab til det instrument, som bliver mange logopæders vigtigste udredningsværktøj i løbet af de nærmeste år. Du får også mulighed for at afprøve instrumentet på børn uden sprogvanskeligheder, hvilket giver en god referenceramme i det kliniske arbejde. 

Nedenfor finder du spørgsmål og svar om projektet og din rolle. 

Hvad indebærer det at arbejde som testleder?

Du skal teste et antal børn/unge med en afprøvningsversion af CELF-5. Du skal selv rekruttere børn/unge i de aktuelle aldersgrupper, håndtere al kontakt med barnet/den unge og hans/hendes forældre (inklusive indhente forælders skriftlige samtykke) samt teste barnet/den unge på en passende lokation, som du selv vælger i samråd med barnets/den unges forældre. 

Hvordan ved jeg hvilke børn/unge, der skal testes?

De børn/unge, der skal indgå i forudprøvningen, skal være ”helt almindelige børn/unge” i de aktuelle aldre. Børnene/De unge skal have en, for alderen, normal sproglig udvikling, med de variationer som forekommer i normalpopulation. Det handler ikke om at finde ”dygtige” børn/unge eller omvendt børn/unge med forskellige typer af sproglige vanskeligheder. Mere information om rekruttering af passende børn/unge får du på kurset i CELF-5, som indleder projektet. 

Da det er vigtigt, at de børn/unge, som indgår i forudprøvningen, udgør en repræsentativ afspejling af befolkningen, stilles der krav til barnets/den unges køn og alder samt til forældrenes uddannelsesniveau. I samråd med den ansvarlige projektleder hos Pearson bestemmer du, hvilke børn/unge du skal teste. Alle børn/unge, som testes, skal passe ind i vores udvalgsplan – derfor skal du kun teste de børn/unge, som du i forvejen er blevet enige med vores projektleder om.

Hvor mange børn/unge skal jeg teste?

For at være aktuel som testleder skal du kunne teste mindst 5 børn/unge. Og gerne flere! 

Hvor lang tid tager en testning?

Det varierer afhængigt af barnets alder og generelle sproglige færdigheder. For de yngre børn afbrydes testen relativt tidligt, da mange opgaver bliver for svære. Ældre børn og unge kan af naturlige årsager klare flere opgaver, og dermed tager testen længere tid. Regn med ca. 1-2 timer til en testning. 

Spiller det nogen rolle, hvor i landet jeg bor og kan teste?

Nej. Vi ser gerne, at vi får en geografisk spredning; du kan bo hvor som helst i Danmark.

Jeg kender ikke til CELF – kan jeg være med alligevel?

Ja. Alle testledere får et kursus, inden testninger kan gennemføres. Kurset er digitalt. En ”prøvetestning” skal også gennemføres og godkendes inden selve forudprøvningstestningerne indledes. 

Hvordan får jeg testmateriale?

Alle testledere får tilsendt det testmateriale, der er nødvendigt for det antal testninger, der skal gennemføres. Alt testmateriale er papir og blyant-materiale; der indgår ingen digitale komponenter. 

Hvornår starter projektet, og hvor lang tid har jeg til at gennemføre alle mine testninger?

Vi regner med at kunne afholde kurser i april/maj 2022. Derefter kan man begynde at teste. Samtlige testninger skal være gennemført senest den 31. august 2022.

Må jeg fortælle barnet/den unge, hans/hendes forældre eller andre om testresultatet?

Nej. Et meget vigtigt princip er, at ”vi tester testen” – ikke barnet/den unge. Forudprøvningen (ligesom den efterfølgende normering) er til for at sikre, at testen fungerer, som den er tiltænkt. Testen er heller ikke færdig, hverken lige efter forudprøvningen eller normeringen, så det er ikke muligt at sammenfatte resultater på noget pålideligt grundlag. Ingen, udover dig selv og projektledere på Pearson, får adgang til individuelle børns/unges registreringsskemaer. 

Får jeg penge for det? Får barnet/den unge/forældrene noget for deres deltagelse?

Ja. Vi betaler DKK 725 per godkendt registreringsskema, som udbetales ved fremsendelse af faktura enten via CPR-nr., hvor det indberettes som B-indkomst** eller via eget CVR-nr. Fakturaen sender du til os, når du har gennemført alle dine testninger og indsendt registreringsskemaer og afleveret testmaterialet til os. 

Barnet/Den unge (eller forældrene) får et Supergavekort på DKK 350. 

Pearson står for andre omkostninger forbundet med projektet, fx porto. Rejser refunderes ikke, medmindre de på forhånd aftales og godkendes af Pearsons projektleder. 

Efter dataindsamlingen er afsluttet, modtager du et deltagerbevis. Og selvfølgelig nævnes alle testledere i manualen til CELF-5! 

Får jeg noget skriftlig information, som jeg kan bruge til rekruttering af børn/unge/forældre?

Ja. Du får udførlig information, som kan gives til barnets/den unges forældre. I informationsmaterialet fremgår det, hvad CELF-5 er, formålet med testen, og hvorfor det er vigtigt, at deres barn gives mulighed for at deltage. Det fremgår også klart heraf, at ingen resultater videregives og hvorfor. Der er også informationsmateriale udformet til børn/unge. 

Hvordan tilgodeses de etiske aspekter? Hvordan håndteres personoplysninger?

Hver forælder, som lader sit barn indgå i forudprøvningen, skal underskrive et samtykke, hvor det fremgår, at de har forstået formålet med dataindsamlingen, fået information om hvordan personoplysninger håndteres, at de, når som helst, har ret til at afbryde deltagelsen eller at trække sit samtykke tilbage, og hvordan data skal anvendes. Ingen testninger må gennemføres uden forælders informerede, skriftlige samtykke. 

Efter en gennemført testning skal det udfyldte registreringsskema samt underskrevne samtykke sendes til den ansvarlige projektleder på Pearson. Registreringsskemaer skal, udover barnets/den unges svar på opgaverne, kun indeholde ID-nummer (til intern brug), barnets køn og alder samt forældres uddannelsesniveau. Kun den ansvarlige projektleder hos Pearson har adgang til personoplysninger. Alle data behandles strengt fortroligt. Databasen anonymiseres efter dataindsamlingen er afsluttet, og data vil kun præsenteres i tabeller på gruppeniveau i testens manual. 

Er der nogle særlige hensyn, man skal tage, når det gælder Covid-19?

Alle testledere skal følge gældende nationale/regionale retningslinjer. Se https://www.sst.dk/da/corona eller www.coronasmitte.dk.

 

Vi håber, at vi har vakt din interesse for at deltage som testleder! Vi lover, at det bliver både et sjovt og givende projekt. Og vigtigt! Du vil bidrage til, at logopæder over hele Skandinavien får adgang til et instrument, som kan bidrage til en bedre udredning og mere sikker diagnostik, når det gælder sprogforstyrrelsesproblematikker hos børn og unge. 

Hvis du er interesseret i at deltage, laves en skriftlig aftale mellem dig og Pearson. Denne aftale bestemmer vilkårene for vores samarbejde og angiver hvor mange, du skal teste, din aflønning samt spørgsmål om fortrolighed og sikkerhed. 

Tag kontakt med den ansvarlige projektleder, Ina Victoria Haller, for mere information. 

inavictoria.haller@pearson.com

 

*Pearson Assessment er en virksomhed fokuseret på udvikling af diagnostiske redskaber primært til psykologer og logopæder. Læs mere om vores virksomhed på www.pearsonclinical.dk.

 

** B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. Fx hvis du er freelancer eller har fået et honorar for at give en koncert eller holde et oplæg. Du skal selv sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst. Når du skal beregne din b-skat, skal du først trække 8 % am-bidrag fra b-indkomsten. Herefter beregner du skatten ved hjælp af din trækprocent, som du finder på din forskudsopgørelse. Du skal huske, at du både skal indbetale am-bidraget og skatten.

 

Eksempel: Du har fået en b-indkomst på 1.000 kr. På din forskudsopgørelse ser du, at din trækprocent er 38 %.

Du skal betale... 

Am-bidrag:    1.000 kr. (b-indkomst) x 8 % (am-bidrag)                        = 80 kr.

Skat:             920 kr. (b-indkomst – am-bidrag) x 38 % (trækprocent) = 349,6 kr.

I alt:              80 kr. (am-bidrag) + 349,6 kr. (skat)                              = 429,6 kr. 

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234739

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have aktuel information om vores test og kurser? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.